به ۷ بازیکن فاینال تیبل تورنمنت تیکت ورودی تورنمنت ۲ میلیاردی جایزه داده می شود

روزهای فرد ساعت 6

ورودی ۵۰ هزار تومان