تورنمنت 2 میلیاری ریور پوکر

بعد از پایان تورنمنت ۲ میلیاردی ریورپوکر

به ۱۰ نفر از شرکت کنندگان تورنمنت با قرعه کشی زنده در اينستاگرام نفری ۲۰ میلیون تومان جایزه داده می شود .