شنبه تا جمعه هر هفته ۵۰ میلیون تومان جایزه .

برای پلیر هایی که بیشترین دست های بازی شده را در میز های ۱۰-۲۰ به پایین داشته باشند .