📆دوشنبه 7 مهر

💰 نرخ خرید برای هر دلار دیجیتال:
معادل 29.600 تومان+بونوس اضافه

خرید دیجیتال 5% بونوس

💰و نرخ کش‌ات :

معادل 29.600 تومان می‌باشد .