📆 دوشنبه 31 شهریور

💰 نرخ خرید برای هر دلار دیجیتال:
معادل 28.000 تومان+بونوس اضافه

خرید دیجیتال 5% بونوس

💰و نرخ کش‌ات:
معادل 28.000 تومان می‌باشد.