جمعه 4 مهر

💰 نرخ خرید برای هر دلار دیجیتال:
معادل 29.100 تومان+بونوس اضافه

خرید دیجیتال 5% بونوس

💰و نرخ کش‌ات:
معادل 29.100 تومان می‌باشد .